Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Uppdragsutbildning

EXTA31. Uppdragsutbildning för brandingenjörsutbildningen, ges VT

EXTA31- Offentlig organisation och administration

Kursen behandlar ett antal centrala områden för den politiskt styrda delen av samhället. Det politiska systemets uppbyggnad och relationer till omgivningen. Maktutövningen i ett demokratiskt styrt system. Riksdagens och regeringens befogenheter. Lagstiftning och grundläggande fri och rättigheter. Kommunal självstyrelse. Förvaltningen i det politiska systemet. Den politiska styrningen av förvaltningen.

Förvaltningens inflytande över politiskt beslutsfattande. Den statliga och kommunala förvaltningens organisation och kompetens. Förhållandet och arbetsfördelningen mellan olika huvudmän i offentlig förvaltning. Resursförsörjningen i offentlig verksamhet; statlig och kommunal budgetprocess, skatte- och avgiftsfinansiering. Utvecklingsdrag i förvaltningen; den offentliga sektorns förnyelse. Undervisningen består av lektioner och seminarieövningar. Stor vikt läggs vid diskussions- och tillämpningsmoment.
 

 

Kurslitteratur och -material

  • Norén Bretzer, Ylva (2010). Sveriges politiska system. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur
  • Rothstein, Bo (red): Politik som organisation - Förvaltningspolitikens grundproblem. SNS Förlag, 2010, ISBN: 9186203371.
  • Offentligt tryck och instuderingsmaterial (tillhandahålles via kurshemsidan)

Formell kursplan

Offentlig organisation och administration EXTA31
Public Organization and Administration
Högskolepoäng: 8,0 Betygsskala: UG Nivå (institutionens förslag): G1 (Grundnivå)
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska
Kursansvarig/a: Mikael Kylsäter

Prestationsbedömning: Examinationen sker dels i form av arbetsuppgifter under kursens gång, dels genom skriftlig
examination vid kursens slut.
Förstagångstentamen i ordinarie tentamensperiod: Ja. Omtentamen i omtentamensperiod: Ja.
Hemsida: http://www.svet.lu.se

Syfte
Kursen syftar till att den studerande efter genomgången kurs skall ha grundläggande kunskaper om den offentliga sektorns
kompetens, organisation och administration.

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten:

ha gundläggande kunskaper om institutioner och processer i det svenska politiska systemet,
ha grundläggande kunskaper om och förståelse för räddningstjänstens styrning och organisering ur nationellt
perspektiv,
kunna diskutera räddningstjänstens organsiering i ett demokratiskt politiskt system.

Innehåll
Kursen inleds med en genomgång av det svenska politiska systemets institutioner och aktörer: den demokratiska
beslutsprocessen på nationell och lokal nivå. Riksdag och regering, partier och organisationer samt lagstiftningsprocessen
presenteras. EUs institutioner och beslutsprocesser samt internationellt samarbete inom räddningstjänsten diskuteras.
Därefter studeras politisk styrning, implementering och utvärdering av räddningstjänsten. Den statliga och kommunala
förvaltningens organisering, uppgifter och arbetssätt. Den enskildes deltagande och insyn i räddningstjänstens verksamhet,
vilket bl a inkluderar offentlighetsprincipen (och sekretess) och rättssäkerhetsfrågor. Tjänstemannens roll i verksamheten. Etik
i offentlig verksamhet. Ett särskilt moment ägnas utvärderingens roll i policyprocessen. Förändringstendenser i offentlig
verksamhet, som påverkar organisering och styrning av räddningstjänsten.
Undervisningen består av lektioner och obligatoriska seminarier. All undervisning förutsätter ett aktivt deltagande från
studenten genom förberedelser samt referat- och analysuppgifter. Studenterna får under kursen arbeta med empiriskt material
från räddningstjänstområdet samt träna sig i muntlig och skriftlig framställning.

Litteratur
Bennich-Björkman, Li och Blomqvist, Paula (red), 2008. Mellan folkhem och Europa. Svensk politik i brytningstid. Malmö:
Liber.
Rothstein, Bo (red), 2010. Politik som organisation: förvaltningspolitikens grundproblem. Tredje upplagan. SNS förlag,
Stockholm 2010. (även andra upplagan från 2001)
Offentligt tryck och instuderingsmaterial (tillhandahålles via kurshemsidan)

Sidansvarig:

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten